James J. Hur D.D.S.
1402 36th St S.W.
Wyoming, MI 49509
(616) 534-3362
 

James J Hur D.D.S. Family Dentistry
1402 36th St S.W. Wyoming, MI 49509
Wyoming, MI 49509
(616) 534-3362

Monday:
Tuesday:
Wednesday:
Thursday:
Friday:
08:00 AM - 07:00 PM
08:00 AM - 05:00 PM
08:00 AM - 05:00 PM
10:00 AM - 07:00 PM
08:00 AM - 01:00 PM


Since 2004